ВИДЕО / КАКО КУЛТУРАТА МОЖЕ ДА ПРИДОНЕСЕ ЗА ПОЗИТИВНИ ПРОМЕНИ ВО ОПШТЕСТВОТО?

Во рамките на проектот „Низ културата за позитивни промени во општеството“, финансиран од Министерството за култура на Северна Македонија, БИРЦ го реализираше овој документарен филм, кој ја толкува  функционализација на концептот на културата во општествениот развој.

Протагонистите на културниот живот зборуваат за важноста на културата во животот на индивидуата, но и за влијанието што културата може да го наметне како концепт на одгледување врз севкупните општествени случувања. Отворањетото на културниот хоризонт кон општествени случувања создава друг модел на перцепција на поимот култура, што секогаш значи комуникација со другиот кој е различен од нас.

Токму овој модерен концепт за културата се толкува во документарниот филм „Култура за позитивни промени во општеството“, кој навистина отвора уште еден хоризонт на комуникација на културата со другите општествени вектори.

 

Subscribe to our e-mail list and stay up-to-date with all our news.


B-IRC © 2024. All Rights Reserved. 
 Privacy Policy

to top